Rozprávanie je poslednou časťou skúšky IELTS a vo väčšine prípadov vás naň pozvú popoludní v deň testovania. Presný čas Vašej „Speaking Part“ sa dozviete už pred testovaním elektronickou formou, avšak v niektorých prípadoch (hlavne ak sa kandidát nedostaví na testovanie) Vám tento čas môžu upraviť. Okrem toho sa informáciu  o čase dozviete aj ráno pri registrácii na skúšku, takže sa nemusíte báť, že ju nestihnete. Táto časť je rovnaká pre General Training, ako aj pre Academic. Pripravili sme pre Vás tipy a rady pre IELTS – Speaking a popis jednotlivých častí skúšky.

Trvanie skúšky je v rozmedzí 11-14 minút. Zvláštnosťou IELTS Speaking je, že sa táto časť odohráva tvárou v tvár s jedným skúšajúcim. V Cambridgeských skúškach sa bežne stretávame s dvoma skúšajúcimi a dvoma kandidátmi. Ďalšou špecifickou črtou je nahrávanie Vašej skúšky. Túto nahrávku si neskôr vypočuje aj ďalší nezávislý hodnotiteľ, aby sa zabezpečila vyššia objektivita hodnotenia kandidáta. Pozor! Váš skúšajúci je nestranným hodnotiteľom, preto nebude hodnotiť Vaše osobné názory, ale len spôsob Vášho vyjadrovania a schopnosť používať jazyk ako taký. Je bežné, že Vám nepodá ruku a nebude komentovať Vás výkon. Preto sa ho nesnažte priamo dopytovať ohľadom toho, ako sa Vám darilo. Vždy Vám odpovie, že to bolo fajn.

 Osobný rozhovor – 1.časť

 • Hovoríme tu o klasickom „Small Talk“ – skúšajúci sa snaží zistiť, ako reagujete na bežné otázky o sebe a svojom živote. Je to jedinečný priestor ukázať Vašu schopnosť používať široké spektrum gramatických časov a ukázať originalitu Vašich odpovedí variáciou jednotlivých začiatkov viet.
 • Nezabúdajte, že Vašou úlohou je zaujať. Skúšajúci už pred Vami pravdepodobne počul mnoho kandidátov. Skúste byť zapamätateľní tým, že sa budete snažiť hovoriť komplexnejšieVždy však rozprávajte k téme. Ak bude mať skúšajúci dostatok informácií, zastaví Vás a dá Vám ďalšiu otázku.

 Samostatné rozprávanie na vopred stanovenú tému 2.časť

 • Táto časť má trvanie 1-2 minúty, pričom má kandidát spravidla 1 minútu na prípravu. Túto prípravu využite na vytvorenie štruktúry Vašej výpovede. Ľudia, ktorí systematicky vedú rozhovor a na svoje argumenty dávajú odôvodnenia a príklady (všeobecné alebo zo života) dostávajú lepšie hodnotenie.
 • Tipy pre Speaking – Dávajte si pozor na používanie správnych „linking devices“, ako sú napr. in addition, moreover, as a result, because of, since, compared to, unlike, for instance, atď. V kurzoch prípravy na IELTS v Academy Language Institute si jednotlivé situácie pripravujeme používaním správnych prepájacích výrazov.
 • Samozrejme, netreba zabúdať na „Discourse Markers“, ktoré nám napomáhajú organizovať sekvencie Vašich výpovedí, napr: so, well, right, anyway, indeed, albeit, mean, obviously, atď.

Diskusia rozvíjajúca predošlú tému – 3. časť

 • V tejto časti sa odohráva rozhovor so skúšajúcim na všeobecnejšiu tému, ktorá voľne súvisí s témou v druhej časti. Dobrý tip – skúste byť úplne uvoľnení a usmievajte sa – robí to zázraky.
 • Hodnotí sa tu schopnosť reagovať, plynule vysvetľovať svoje názory a správne ich usporiadať.
 • Témy sa prechádzajú od špecifickejších (Sú v tvojej krajine viac populárni speváci alebo herci?) k vágnejším a všeobecnejším (Aký prínos majú speváci pri rozvoji modernej kultúry na Slovensku?)
 • Plynulosť & súvislosť – Schopnosť plynule a systematicky odpovedať na položenú otázku. I keď to znie to jednoducho, tento aspekt patrí medzi veľmi časté problémy kandidátov. Niektorí sa radi zamotajú mimo témy a strácajú dôležité body.

 • Slovná zásoba– Hodnotí sa schopnosť používať širokú paletu slov, ustálených slovných spojení, fráz, metafor, ako aj formálne, či neformálne výrazy.

 • Gramatika a presnosť –  Je to schopnosť správne gramaticky a štylisticky formulovať výpoveď tak, aby sa čo najviac podobali výpovedi rodeného hovorcu.

 • Výslovnosť– Správna výslovnosť je samozrejmosťou. Zamerajte sa na čistú a jasnú výslovnosť, váš prízvuk nebudú považovať za najpodstatnejší.

Každú časť hodnotitelia oznámkujú od 1-9 (1 – prakticky žiadna znalosť angličtiny, 9 – plné ovládanie jazyka so schopnosťou presného a plynulého vyjadrovania), pričom priemer jednotlivých častí tvorí súhrnnú známku.Väčšina anglických univerzít požaduje pre zahraničných študentov IELTS na úrovni minimálne 6 – 7,5 alebo ako ekvivalent skúšku ESOL (t.j. minimálne FCE, prípadne CAE). Výnimočne sa objavujú prísnejšie požiadavky. Najčastejšie je požadované 6,5 (táto hodnota je tiež pokladaná za kritérium úspešnosti v teste). V niektorých krajinách je skúška nevyhnutnou prílohou žiadosti o trvalý pobyt, pracovné víza, atď.

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku. Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych “face-to-face” online konzultácií. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôžte nám zdieľať tieto informácie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov