Certifikát IELTS a jeho história v skratke

English Language Testing Service (ELTS),  ako sa IELTS pôvodne nazýval, bol spustený v roku 1980  inštitúciou Cambridge English Language Assessment (predtým známa ako UCLES) a inštitúciou British Council. Už od počiatku sa vyznačoval originálnym formátom, ktorý reflektoval zmeny vo vyučovaní a učení sa Anglického jazyka, berúc v úvahu nárast komunikačného vzdelávania jazyka a angličtiny pre špecifické účely. Jednotlivé testové otázky boli navrhnuté tak, aby reflektovali požiadavky používať angličtinu v reálnom svete.

Počas 80-tych rokov minulého storočia boli počty kandidátov veľmi nízke (okolo 4000 v roku 1981 a 10 000 v roku 1985), aj vďaka problematike v spravovaní celého testovania. Z tohto dôvodu vznikol projekt ELTS Revision Project, aby upravil testovanie a zlepšil jeho administráciu.  Do projektu bola prizvaná medzinárodná inštitúcia International Development Program of Australian Universities and Colleges (IDP), dnes známa ako IDP: IELTS Australia, ktorá sa spojila s Cambridge English Language Assessment a British Council za účelom vytvorenia medzinárodného IELTS partnerstva, ktoré trvá dodnes. Práve toto partnerstvo prispelo k zmene názvu testu tak, ako ho poznáme dnes -The International English Language Testing System (IELTS).

IELTS Testovanie - Academy Language Institute

Testovanie IELTS píše svoju históriu od roku 1980.  Kandidáti vtedy absolvovali 2 nešpecializované moduly, Listening and Speaking, a 2 špecializované moduly, Reading and Writing. Jednotlivé počty kandidátov rástli v priemere 15% ročne a v roku 1995 IELTS absolvovalo 43 000 kandidátov 210-tich skúškových centrách po celom svete.

V roku 1995 bolo testovanie IELTS opätovne upravené. Udiali sa nasledovné zmeny

 • Nastavil sa jeden Academic Reading modul a jeden Academic Writing modul (predtým kandidáti vyberali z 3 špecifických  Reading a Writing modulov)
 • Tematické prepojenie medzi Reading a Writing úlohami bolo zrušené, aby sa testovanie vyhlo mätúcemu hodnoteniu schopnosti čítať a písať.
 • Moduly General Training Reading a Writing sa zjednotili s Academic Reading a Writing (rovnaké načasovanie, dĺžka odpovede, hodnotenia).

V roku 2001 (upravený Speaking Test) a v roku 2005 (nové pravidlá hodnotenia pre Writing test) vstúpili do platnosti nové úpravy.

Charakteristika IELTS dnes : IELTS AC/GT

IELTS testovanie Academic a IELTS General Training  sú vytvorené aby pokryli široké spektrum jazykových zručností od úplných začiatočníkov až po expertov v Anglickom jazyku. Verzia Academic je pre kandidátov, ktorí sa rozhodli študovať terciárnu úroveň vzdelávania v anglicky hovoriacej krajine alebo potrebujú získať potvrdenie o svojich profesionálnych jazykových zručnostiach. Verzia General Training je pre kandidátov, ktorí sa rozhodli pracovať, školiť sa a študovať v sekundárnom stupni vzdelávania, pracovať pre medzinárodné spoločnosti či migrovať do anglicky hovoriacej krajiny.

Rozdiel medzi verziami Academic  a General Training je v jej obsahu v účele jednotlivých úloh. Všetky ďalšie  charakteristické znaky ako  určenie času, dĺžka písomných odpovedí and hodnotenia ostávajú rovnaké.

IELTS testovanie Academic a General Training majú obe tieto charakteristické črty:

 • IELTS testuje schopnosť počúvať, čítať, písať a rozprávať po anglicky.
 • Modul Speaking je kľúčovým komponentom IELTS. Speaking prebieha ako rozhovor jeden na jedného s hodnotiteľom. Hodnotiteľ vyhodnocuje vašu schopnosť rozprávať počas vášho rozhovoru. Rozhovor sa nahráva pre následnú kontrolu alebo ako dôkazový materiál pri vašom odvolaní sa k výsledku skúšky.
 • Testovanie obsahuje a akceptuje mnoho písomných štýlov ako aj prízvukov za účelom minimalizovania jazykovej predpojatosti. 80% tvoria prízvuky z UK, AUS a NZL a 20% iné CAN a USA.
 • IELTS bol vyvinutý odborníkmi v Cambridge English Language Assessmentv spolupráci s odborníkmi s celého sveta.  Jednotliví odborníci sú z krajín ako USA, UK, AUS, NZL, CAN a ďalších anglicky hovoriacich krajín.
 • Výsledné skóre sa určuje ako celkové skóre, ale aj čiastkové skóre jednotlivých modulov (Listening, Reading, Writing, a Speaking).

IELTS Testovanie - Academy Language Institute

IELTS Testovanie : Štruktúra a špecifiká

IELTS pozostáva z 2 modulov:

 • Academic modul
 • General Training modul

Existuje aj testovanie IELTS Life Skills, ktoré ponúkajú niektorí partneri programu IELTS.

 • IELTS Academic je určený hlavne pre tých, ktorí sa chcú zapísať na univerzity a iné vysokoškolské inštitúcie a pre profesionálov, ako sú lekári, zubári a zdravotné sestry, ktorí chcú študovať alebo vykonávať prax v anglicky hovoriacej krajine.
 • IELTS General Training je určený pre tých, ktorí plánujú neakademický výcvik, získavajú pracovné skúsenosti alebo na účely prisťahovalectva.
 • IELTS Life Skills je určená pre tých, ktorí potrebujú potvrdiť svoje schopnosti rozprávať a počúvať v angličtine na úrovni A1 alebo B1 na úrovni spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) a môže byť použitá na podanie žiadosti o udelenie pobytových, pracovných ako aj trvalých víz.

Test IELTS sa skladá zo 4 častí

 • Počúvanie: 30 minút (plus 10 extra minút na prepísanie odpovedí do hárku)
 • Čítanie: 60 minút
 • Písanie 60 minút
 • Rozprávanie: 11–14 minút

Celkový čistý čas testovania je : 2 hodiny a 5 minút

Listening, Reading a Writing sa konajú počas jedného časového bloku zvyčajne od rána do obeda. Speaking môžete absolvovať v ten istý deň poobede alebo v niektorých prípadoch do siedmych dní pred alebo po ďalších testoch.

Všetci kandidáti skúšok majú rovnaké testy Listening a Speaking, zatiaľ čo testy na Reading a Writing sa líšia v závislosti od toho, či testujúci absolvuje verzie testu Academic alebo General Training.

Počúvanie

Tento modul pozostáva zo 4 častí, v každej absolvujete 10 otázok. Trvanie tohto modulu je 40 minút, z toho 30 minút trvá test samotný a 10 na prepísanie odpovedí do pripraveného hárku.

Časti 1 a 2 sa týkajú každodenných sociálnych situácií.

 • Časť 1 pozostáva z konverzácie medzi dvoma hovorcami(napr. konverzácia o ich cestovných plánoch)
 • V časti 2 počúvate monológ jednej osoby (napr. monológ o školských zariadeniach).

Časť 3 a 4 pozostávajú zo školských situácií a situácií vo vzdelávacom kontexte.

 • V časti 3 počúvate konverzáciu medzi dvoma hlavnými hovorcami (napr. diskusiu dvoch univerzitných študentov, ktorá je facilitovaná školiteľom)
 • V časti 4 sa jeden hovorca vyjadruje na témy ohľadom vzdelávania a školy.

Každá časť začína krátkym úvodom, ktorý informuje kandidáta o konverzačnej situácii a hovorcoch, ktorých bude počúvať. Potom majú kandidáti čas na to, aby sa pozreli na otázky. Otázky sú v rovnakom poradí ako informácie v nahrávke, takže odpoveď na prvú otázku bude pred odpoveďou na druhú otázku, a pod. Prvé tri časti majú prestávku uprostred nahrávky, ktorá umožňuje kandidátom pozrieť sa na zostávajúce otázky. Každá časť sa počúva iba raz.

Na konci testu dostanú študenti 10 minút na prepísanie odpovedí do pripraveného hárku. Body sa strhávajú za chybný prepis slova do odpoveďového hárku.

Čítanie

Čítanie má tri časti a pozostáva z textov v celkovej dĺžke 2150-2750 slov. Reading obsahuje celé spektrum otázok, ako napríklad otázok s možnosťou výberu z viacerých možností, otázok s krátkou odpoveďou, identifikácie informácií, identifikácie názorov spisovateľa, označovania schém a diagramov, doplňovanie pomocou slov prevzatých z textu a spájanie slovných výrazov/ nadpisov / funkcií v texte / a koncov viet. Kandidáti by mali byť opatrní pri písaní odpovedí, pretože môžu stratiť body za  nesprávne hláskovania a chybnú gramatiku.

Texty | IELTS testovanie Academic

 • Tri texty na čítanie, ktoré pochádzajú z kníh, časopisov, akademických žurnálov, novín a online zdrojov napísaných pre neodborné publikum. Všetky texty sú o témach bežného života pre študentov na vysokej škole alebo na úrovni študentov postgraduálneho štúdia.

Texty | IELTS Testovanie General Training

 • Časť 1 obsahuje dva alebo tri krátke texty alebo niekoľko kratších textov, ktoré sa zaoberajú každodennými témami. Napríklad rozvrhy alebo poznámky - veci, ktoré človek potrebuje pochopiť, keď žije v anglicky hovoriace krajine.
 • Časť 2 obsahuje dva texty, ktoré sa zaoberajú prácou. Napríklad opisy práce, zmluvy, vzdelávacie materiály.
 • Časť 3 obsahuje jeden dlhý text o téme všeobecného záujmu. Text je všeobecne opisný, dlhší a zložitejší ako texty v častiach 1 a 2. Text je zvyčajne prevzatý z novín, časopisov, kníh alebo online zdrojov

Písanie

Modul Writing obsahuje dve úlohy, ktoré musia byť obe dokončené v časovom limite 60 minút. V prípade úlohy č. 1 napíšete najmenej 150 slov za približne 20 minút. V testovej úlohe č.2 napíšete najmenej 250 slov za približne 40 minút. Kandidáti budú penalizovaní, ak je ich odpoveď príliš krátka alebo sa netýka témy. Odpovede by mali byť napísané celými vetami ako súvislý text (kandidáti nesmú používať poznámky alebo odrážky).

IELTS testovanie Academic

 • Úloha 1: Kandidáti opisujú vlastnými slovami graf, tabuľku, diagram alebo kúsok mapy.
 • Úloha 2: Kandidáti diskutujú o pohľade na vec, argumentujú, či popisujú problém. V závislosti od úlohy sa od kandidátov môže vyžadovať, aby predložili riešenie problému, predložili a zdôvodňovali názor, porovnávali a kontrastovali dôkazy, názory a dôsledky a hodnotili a spochybňovali nápady, dôkazy alebo argumenty.

IELTS testovanie General Training

 • Úloha 1: kandidáti napíšu list v reakcii na danú každodennú situáciu. Napríklad písomne upozornia vedúceho ubytovania o problémoch s ubytovaním, písomne kontaktujú nového zamestnávateľa ohľadom interných nezrovnalostí a problémov alebo napíšu napr. miestnym novinám o pláne rozvoja miestneho letiska.
 • Úloha 2: kandidáti píšu esej o všeobecnej téme. Napríklad, či by sa mal zaviesť zákaz fajčenia na verejných priestranstvách, či by mali mať aktivity detí vo voľnom čase vzdelávací charakter alebo ako možno vyriešiť environmentálne problémy dneška.

Hovorenie

Modul Speaking je osobným rozhovorom medzi hodnotiteľom a kandidátom

Modul Speaking obsahuje tri časti.

 • Časť 1: úvod a rozhovor (4-5 minút). Kandidáti môžu byť požiadaní porozprávať o ich domove, rodine, práci, štúdiách, záľubách, záujmoch, dôvodov absolvovania testovania IELTS, ako aj ďalších všeobecných témach, ako napríklad móda, voľný čas, počítače a Internet. V prípade, že je otázka veľmi emotívna, môže kandidát požiadať o zmenu otázky z osobných dôvodov.
 • Časť 2: dlhé odpovede (3-4 minúty). Kandidát dostane jednu tému a má jednu minútu na prípravu štruktúry svojej odpovede. Túto tému dostane na karte spolu s bodmi, ktoré by mali byť v odpovedi spomenuté a vysvetlené. Očakáva sa, že kandidát bude schopný udržať monológ aspoň po dobu dvoch minút. Po tomto čase sa zvyčaje hodnotiteľ začne pýtať doplňujúce otázky k téme.
 • Časť 3: diskusia (4-5 minút). Tretia časť zahŕňa diskusiu medzi hodnotiteľom a kandidátom, všeobecne o otázkach súvisiacich s témou, o ktorej už hovorili v časti 2.
Copyright 2017, Michal Orosz Tento článok obsahuje text (licencia CC-Share-Alike) z https://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku.

Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych konzultácií cez Skype. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôž nám zdieľať tento článok!

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov