Všeobecné obchodné podmienky (“VOP”)

Oddiel 1

1. Základné ustanovenia a definícia pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie jazykových skupinových a individuálnych kurzov, vyhotovenie a/alebo sprostredkovanie vyhotovenia prekladov, zaistenie tlmočenia a /alebo vyhotovenie grafických prác a doplnkových služieb, ktoré sú poskytované Academy Language Institute, s.r.o. IČO: 46488421 na základe písomnej alebo elektronickej objednávky a/alebo prihlášky (ďalej aj ako „Objednávka“), v priestoroch jej sídla alebo iných priestoroch buď prenajatých alebo inak poskytnutých za týmto účelom. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Academy Language Institute, s.r.o. a klientom a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou  a klientom.
 2. Poskytovateľom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok je Academy Language Institute, s.r.o. IČO: 46488421, DIČ: 2820007883, IČ DPH: SK2820007883 so sídlom Moyzesova 24, 040 01 Košice – Staré mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28961/V (ďalej len: „Poskytovateľ“).
 3. V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@jazykova-skola.sk alebo (ii) telefonicky na čísle 00 421 907 077 239 alebo (iii) poštou na našu adresu Academy Language Institute, s.r.o. Moyzesova 24, 040 01, Košice
 4. Objednávateľom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je klientom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „Objednávateľ“)
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.jazykova-skola.sk

2.Právne predpisy

 1. Zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že je Objednávateľom spotrebiteľ, vzťahy tu neupravené sa riadia nasledovnými zákonmi: Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 3. V prípade, ak  nie je Objednávateľom spotrebiteľ, vzťahy tu neupravené sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V prípade, ak Objednávateľ nie je spotrebiteľom a zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník, a medzi týmito zmluvnými stranami je samostatne uzatvorená dvojstranná Zmluva so samostatne dohodnutými zmluvnými podmienkami, má táto Zmluva prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).
 5. Objednávateľ , ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý objednáva službu za účelom svojho podnikania.

3.Objednávka

 1. Zmluvný vzťah (ďalej ako „Zmluva“) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom  vzniká  na základe písomnej objednávky Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo formou elektronických objednávkových formulárov nachádzajúcich sa na webovom sídle www.jazykova-skola.sk (ďalej ako „Objednávka“). Každá takáto Objednávka vytvorená Objednávateľom musí byť vytvorená v písomnej podobe, napr. prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo prostredníctvom sms správy potvrdená Poskytovateľom, inak ju môže Poskytovateľ považovať za neplatnú. Ak objednávku vytvorí Poskytovateľ, je Objednávateľ povinný potvrdiť takúto objednávku prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo prostredníctvom sms správy. Až po potvrdení objednávky  sa takáto objednávka stáva záväznou.
 2. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu potvrdí každú prijatú objednávku písomne, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), elektronického formulára, sms správy alebo telefonicky.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že dohodnuté podmienky  zmluvného vzťahu je možné meniť alebo zrušiť iba písomne a iba výslovnou dohodou zmluvných strán.
 4. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v Objednávke.

4. Vyššia moc

 1. Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti, ktoré bránia zmluvným stranám, aby si plnili povinnosti, ktoré im zo Zmluvy vyplývajú a ktoré vznikli po uzatvorí Zmluvy a nemohli byť zmluvnými stranami primerane odvrátené. Takéto okolnosti zahŕňajú prírodné katastrofy, vzbury, vojnový stav, krízové situácie, pandemické situácie a akékoľvek iné situácie, kedy je poskytovanie služieb v priestoroch Poskytovateľa obmedzené alebo orgánmi verejnej moci zakázané a na ktoré nemá Poskytovateľ priamy dosah. Pokiaľ vzniknú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci a znemožnia plnenie povinností zo strany Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo primerane upraviť časy vyučovacích hodín jazykových skupinových a individuálnych kurzov, meniť lektorov vyučujúcich v kurzoch, predĺžiť termín dodania prekladu, presunúť prezenčné vzdelávanie na online vzdelávanie prostredníctvom online video a audio komunikačných platforiem (napr. MS Teams, Skype, Zoom, Hangouts, atď), zrušiť objednané tlmočenie alebo odstúpiť od zmluvy – v oboch prípadoch bez povinnosti akejkoľvek náhrady možnej škody.

 

Oddiel 2.

5. Skupinový a individuálny jazykový kurz

 1. K záväznému prihláseniu a tým k uzatvoreniu Zmluvy (ďalej len „Zmluva“) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom dôjde podpisom prihlášky do jazykového kurzu, potvrdením prihlášky do jazykového kurzu buď prostredníctvom online formuláru na webovej adrese www.jazykova-skola.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). Prihlásením sa na jazykový kurz Objednávateľ  berie na vedomie a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Všeobecné obchodné podmienky meniť a dopĺňať. Ich aktuálne znenie je dostupné na webovom sídle www.jazykova-skola.sk/vop.
 2. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu potvrdí každú prihlášku písomne, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), elektronického formulára, sms správy alebo telefonicky. Až po potvrdení prihlášky  sa takáto Objednávka stáva záväznou s povinnosťou platby.
 3. Skupinový prezenčný a online jazykový kurz sa poskytujte ako celok a nie je možné prihlásiť iba na niektorú jeho časť. Objednávateľ sa prihlasuje na celé trvanie kurzu v časových dotáciách uvedených pri každom poskytovanom kurze na webovej stránke jazykova-skola.sk
 4. Individuálny prezenčný a online jazykový kurz sa poskytuje na základe vzájomnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Objednávateľ si stanovuje počet a frekvenciu individuálnych vyučovacích hodín po dohode s Poskytovateľom. Zmenu času vyučovacej hodiny z dôvodu nemožnosti zúčastniť sa môže Objednávateľ  bezplatne vykonať najneskôr 48 hodín pred konaním dohodnutej vyučovacej hodiny. V opačnom prípade má Poskytovateľ nárok na plnú platbu za vyučovaciu hodinu.
 5. Vyučovacie hodiny skupinového kurzu a termín začiatku kurzu sa stanovujú po spoločnej komunikácii medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Poskytovateľ vyvinie všetko úsilie, aby dokázal Objednávateľovi ponúknuť vhodnú alternatívu časov konania skupinového kurzu. V prípade, že sa Poskytovateľovi nepodarí zorganizovať skupinový kurz alebo stanoviť časy s ktorými bude Objednávateľ súhlasiť, Objednávka kurzu môže byť Objednávateľom po písomnom oznámení Poskytovateľovi stornovaná a Poskytovateľ vráti platbu za kurz na bankový účet uvedený Objednávateľom do 7 pracovných dní. V tomto prípade nevzniká Objednávateľovi žiaden nárok na náhradu možnej vzniknutej škody.
 6. V prípade vymeškania vyučovacej hodiny skupinového kurzu Objednávateľom z akéhokoľvek dôvodu nemá Poskytovateľ povinnosť poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek náhradu a ani vrátenie pomernej časti ceny jazykového kurzu za vymeškanú vyučovaciu hodinu.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť a presunúť vyučovaciu hodinu skupinového a individuálneho kurzu bez udania dôvodu, zvyčajne však z organizačných a zdravotných dôvodov. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi prostredníctvom sms správy alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) v časovom predstihu a navrhnúť buď zmenu času konania zrušenej vyučovacej hodiny alebo predĺženie termínu ukončenia kurzu o nahradenú predtým zrušenú vyučovaciu hodinu. V prípade zrušenia a presunutia vyučovacej hodiny Objednávateľom z akéhokoľvek dôvodu nemá Poskytovateľ povinnosť poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek náhradu a ani vrátenie pomernej časti ceny jazykového kurzu za vymeškanú vyučovaciu hodinu.
 8. Výučba prezenčných skupinových a individuálnych jazykových kurzov prebieha spravidla v priestoroch Academy Langauge Instiute, s.r.o. na adrese Moyzesova 24, 040 01 Košice, ak nie je určené alebo dohodnuté inak.
 9. V prípade online skupinových a individuálnych jazykových kurzov prebieha výučba v dohodnutých časoch prostredníctvom online komunikačnej platformy (MS Teams, Skype, Zoom, Hangouts, atď) dohodnutej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Pre tento typ výučby je Poskytovateľ a Objednávateľ povinný zabezpečiť si vyhovujúce internetové pripojenie. V prípade neplánovaného výpadku internetového pripojenia alebo technických problémov na strane Objednávateľa nie je Poskytovateľ povinný takúto vyučovaciu hodinu alebo pomernú časť hodiny nahradiť v inom čase. V prípade neplánovaného výpadku internetového pripojenia alebo technických problémov na strane Poskytovateľa je poskytovateľ povinný navrhnúť náhradný termín realizácie celej alebo pomernej časti takejto vyučovacej hodiny Objednávateľovi. V tomto prípade nevzniká Objednávateľovi žiaden nárok na náhradu možnej vzniknutej škody.

6. Poplatok za jazykový kurz a storno podmienky

 1. Ceny jednotlivých jazykových kurzov sú uvedené na webovej stránke jazykova-skola.sk v prípade prihlasovania sa na kurz cez online prihlasovací formulár ako aj na samotnej prihláške na jazykový kurz. Ceny kurzov sa odvíjajú vždy podľa aktuálne platného cenníka. Počas obdobia trvania skupinového a individuálneho kurzu vždy platia zmluvne dohodnuté ceny.
 2. Vyplnením a podpísaním prihlášky an skupinový prezenčný alebo online kurz vzniká Objednávateľovi povinnosť uhradiť faktúru vystavenú Poskytovateľom vo výške sumy za kurz alebo sumy splátky do 5 pracovných dní od jej vystavenia.  Pri platbe na splátky je Objednávateľ  povinný označiť voľbu splátok v prihláške na jazykový kurz. Výšky jednotlivých splátok určuje Poskytovateľ. Objednávateľ je povinný uhradiť v splátkach jazykový kurz tak, aby v okamihu ukončenia poslednej vyučovacej hodiny bol kurz uhradený v plnej výške. V prípade, že sa Objednávateľ  dostane do omeškania s platbou splátky, môže Poskytovateľ požadovať celkovú úhradu zvyšku neuhradenej sumy za kurz v plnej výške. Zostávajúca čiastka ceny jazykového kurzu sa týmto stáva ihneď splatnou.
 3. Vyplnením prihlášky na individuálny prezenčný alebo online kurz s fixným počtom vyučovacích hodín vzniká Objednávateľovi povinnosť uhradiť faktúru vystavenú Poskytovateľom vo výške sumy za kurz alebo sumy splátky do 5 dní od jej vystavenia. Výšku splátok určuje Poskytovateľ. V prípade individuálnych prezenčných a online kurzov s variabilným počtom vyučovacích hodín vzniká Objednávateľovi povinnosť uhradiť faktúru vystavenú Poskytovateľom vo výške sumy za vyučovaciu hodinu vynásobenú počtom realizovaných vyučovacích hodín v danom mesiaci do 15 dní od jej vystavenia. Vystavenie faktúry prebieha zvyčajne do 10 pracovných dní od posledného dňa mesiaca za ktorý sa fakturuje.
 4. Poplatok za jazykový kurz sa stáva splatným pripísaním na bankový účet Poskytovateľa v súlade s podmienkami uvedenými v prihláške alebo v súlade s inštrukciami poskytnutými Poskytovateľom na faktúre.
 5. V prípade omeškania so zaplatením poplatku alebo splátky za jazykový kurz má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí.
 6. Vzdelávacie materiály, písacie potreby a učebné pomôcky nie sú zahrnuté v cene kurzu, ak nie je stanovené inak.
 7. Po uzavretí Zmluvy sa zaplatená cena za jazykový kurz Objednávateľovi nevracia s výnimkou neotvorenia jazykového kurzu zo strany Poskytovateľa alebo zrušenia jazykového kurzu zo strany Poskytovateľa, a to len v pomere k nevyčerpaným vyučovacím hodinám z tohto dôvodu a len v prípade, ak nebol poskytnutý náhradný jazykový kurz, resp. chýbajúci počet vyučovacích hodín Objednávateľovi.
 8. Objednávateľ môže bez udania dôvodu stornovať svoju účasť na kurze. V lehote najneskôr 10 dní pred začatím jazykového kurzu je Objednávateľ  oprávnený stornovať účasť na objednanom kurze bezodplatne, avšak povinnosť Objednávateľa podľa článku 6. ods. 2 podmienok tým ostáva nedotknutá. Stornovaním účasti na jazykovom kurze 9-5 dní pred začatím daného kurzu je Objednávateľ  povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 25% z ceny stornovaného kurzu. Ak Objednávateľ  stornuje účasť na jazykovom kurze 5 a menej dní pred začatím daného kurzu, tak je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 50% z ceny stornovaného kurzu. Stornovaním účasti po začatí jazykového kurzu alebo priamo v deň začiatku jazykového kurzu je Objednávateľ  povinný uhradiť storno poplatok vo výške plnej ceny stornovaného kurzu. Spôsobilé stornovanie účasti na jazykovom kurze musí byť Objednávateľom vykonané písomným oznámením zaslaným poštou na adresu sídla spoločnosti alebo elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovú adresu info@jazykova-skola.sk. Za deň spôsobilého stornovania účasti sa považuje až deň riadneho doručenia oznámenia o stornovaní účasti na kurze Poskytovateľovi.
 9. Prípadné zľavy poskytnuté Poskytovateľom sa aplikujú Objednávateľovi iba v prípade, že splatné pohľadávky ku dňu poskytnutia takýchto zliav boli zo strany Objednávateľ a uspokojené.
 10. Pohľadávky, ktoré môže mať Poskytovateľ voči Objednávateľovi môžu byť vzájomne započítané.

Oddiel 3

7. Prekladateľské služby

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotoviť preklad, korektúru a iné prekladateľské služby alebo grafické služby (ďalej len „Preklad“) na základe objednávky v zmysle článku 3 Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Záväznou objednávkou sa Objednávateľ zaväzuje prevziať vyhotovený Preklad a zaplatiť Poskytovateľovi výslednú cenu Prekladu
 1. Objednávateľ je povinný prevziať vyhotovený Preklad v termíne a spôsobom uvedeným v Objednávke.
 2. Objednávateľ , alebo ním poverená osoba, je povinný Poskytovateľovi obratom, t. j. v lehote 24 hodín písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) potvrdiť prijatie Prekladu.
  1. Ak Objednávateľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 2 tohto článku a v lehote 24 hodín po uplynutí termínu odovzdania Prekladu písomne neurguje dodanie prekladu, má Poskytovateľ za to, že Objednávateľ  preklad riadne a včas prijal.
  2. Preklad nie je dodaný oneskorene, ak Poskytovateľ dodá na základe výzvy Objednávateľovi Preklad opätovne a preukáže, že ju už v minulosti Objednávateľovi odoslal (e-mailom, poštou, kuriérom) a nebola mu doručená informácia o prevzatí Prekladu.
  3. Pre prípad, že vyhotovený Preklad nebude možné doručiť zo závažných dôvodov zo strany Objednávateľa požadovaným spôsobom, je Poskytovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob doručenia vyhotoveného prekladu na náklady Objednávateľa. Objednávateľ bude na túto okolnosť vopred upozornený.
  4. Ak Objednávateľ odmietne za subjektívneho dôvodu a bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať riadne objednaný a vyhotovený Preklad, považuje sa tento Preklad za doručený a Poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a Objednávateľovi vzniká povinnosť faktúru za tento Preklad uhradiť.

8.Reklamácie prekladateľských služieb

 1. Preklady vyhotovený Poskytovateľom má chyby v prípadoch, keď nebol vyhotovený v súlade s podmienkami uvedenými v objednávke a pokiaľ nebol vyhotovený v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej a významovej kvalite.
 2. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu prekladu písomne, pričom uvedie dôvod reklamácie, charakter chýb, prípadne aj ich počet. Chyby v preklade môžu byť veľmi významné (menia  významne zmysel textu), významné (gramatické a štylistické chyby) a málo významné (špecifický žargón a prekladateľská prax u Objednávateľa líšiaca sa od všeobecne uznávaného žargónu a praxe)
 3. Ak Poskytovateľ uzná reklamáciu, bezodkladne a na svoje náklady zabezpečí opravu prekladu. V prípade, že Preklad obsahuje viac ako jednu samostatnú veľmi významnú chybu, má Objednávateľ  nárok na zľavu z ceny zákazky vo výške 5 %. V prípade, že  text obsahuje menej významné chyby, Objednávateľ má právo na zľavu vo výške ich percentuálneho zastúpenia v celom texte. Toto percentuálne zastúpenie sa vypočíta na základe mernej jednotky, ktorým je slovo. Percentuálne zastúpenie menej významných chýb musí byť odsúhlasené po vzájomnej dohode oboma stranami a musí byť jednoznačne preukázateľné.  V prípade nepreukázania menej významnej chyby Poskytovateľ nemá povinnosť uznať reklamáciu. V prípade málo významných chýb ich Poskytovateľ na svoje náklady ako súčasť svojej služby a obchodnej politiky opraví bez nároku Objednávateľa na akúkoľvek náhradu škody.
 4. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodnú na nezávislom posúdení textu v prípade nezhody oboch strán na množstve a charaktere chýb, ako je uvedené v článku vyššie. Poplatky za vyhotovenie nezávislého posúdenia bude hradiť Objednávateľ  v prípade, že jeho reklamácia bola v akomkoľvek bode neoprávnená. V opačnom prípade sa Poskytovateľ zaväzuje uhradiť poplatky spojené s nezávislým posúdením.
 5. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami na vyhotovenej zákazke zodpovedá Poskytovateľ, a to maximálne do výšky ceny Prekladu.
 6. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia vyhotoveného Prekladu. Ak v tejto lehote nedôjde k uplatneniu reklamácie, Objednávateľovi toto právo zaniká.

9. Tlmočnícke služby

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tlmočnícke služby (ďalej len „Tlmočenie“) na základe objednávky v zmysle článku 3 Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Poskytovateľ zabezpečí tlmočenie prostredníctvom tlmočníka a Objednávateľ sa zaväzuje túto službu zaplatiť.
 3. Objednávateľ je povinný prijať Tlmočenie v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke a na základe prípadnej vzájomnej písomnej komunikácie.
 4. Objednávateľ , alebo poverený pracovník Objednávateľa, je povinný Poskytovateľovi bezprostredne po tlmočení písomne potvrdiť , že realizácia tlmočenia prebehla riadne a včas.
 5. Ak Objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prijať riadne dohodnuté Tlmočenie, považuje sa toto za splnené a Poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a Objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.
 6. Poskytovateľ zabezpečuje dopravu tlmočníka do miesta tlmočenia mimo sídla Poskytovateľa na náklady Objednávateľa po vzájomnej dohode. V opačnom prípade je za dopravu tlmočníka do miesta realizácie tlmočenia zodpovedný Objednávateľ .
 7. V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je Objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné náklady v plnej výške, a to Poskytovateľovi na základe objednávky a predošlej vzájomnej dohody.
 8. Objednávateľ je povinný zabezpečiť ubytovanie tlmočníka v prípade realizácie tlmočenia viac ako 200 km od sídla spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 9. Objednávateľ je povinný zabezpečiť tlmočníkovi polhodinovú prestávku na stravovanie a odpočinok, a to najneskôr po prvých štyroch hodinách tlmočenia a krátku hygienickú prestávku po každých 2 hodinách tlmočenia okrem času polhodinovej prestávky.
 10. Tlmočníckym dňom sa rozumie 8 hodín vrátane prestávok. Tlmočnícky poldeň sa rozumie 4 hodiny vrátene prestávok. Poskytovateľ môže vyžadovať minimálnu objednávku Tlmočenia v dĺžke tlmočníckeho poldňa alebo dňa v závislosti od vzdialenosti miesta Tlmočenia od sídla Poskytovateľa. V prípade nevyužitia plného času objednaného Tlmočenia nemá Objednávateľ nárok na vrátenie pomernej ceny za nevyužitý čas Tlmočenia

10. Reklamácie tlmočníckych služieb

 1. Tlmočenie zabezpečené Poskytovateľom je považované za chybné v prípade, že nebolo poskytnuté v súlade s Objednávkou. V tomto prípade má Objednávateľ nárok na zľavu z ceny Tlmočenia vo výške 5 %.
 2. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu tlmočenia písomne, pričom uvedie dôvod reklamácie a charakter chýb.
 3. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa Tlmočenia. Ak v tejto lehote nedôjde k uplatneniu reklamácie, Objednávateľovi toto právo zaniká.
 4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť materiály a podmienky Tlmočenia zodpovedajúce typu tlmočenia, vrátane technického zabezpečenia, ak nebolo dohodnuté s Poskytovateľom inak.
 5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi v prípade Tlmočenia v dostatočnom časovom predstihu a najneskôr 3 dni pred konaním Tlmočenia akékoľvek podkladové materiály alebo konzultácie, ktoré môžu tlmočníkovi pomôcť profesionálne sa na Tlmočenie pripraviť. V prípade nesplnenia tohto bodu nemôžu byť následné prípadné reklamácie zo strany Poskytovateľa uznané.

Oddiel 4

11. Práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa

 1. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré majú rozhodujúci vplyv na splnenie jeho záväzku uhradiť Objednávku. Objednávateľ  je povinný informovať o tom, či došlo k rozhodnutiu o ohlásení konkurzu na jeho majetok alebo či vstúpil do likvidácie.
 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky dohody a rokovania, ktoré sú spojené so Objednávkou, a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu Objednávateľ predloží, za prísne dôverné.
 4. Poskytovateľ je oprávnený ponechať si kópiu originálu dokumentu určeného na preklad spolu s kópiou vyhotoveného prekladu, resp. korektúry, za účelom archivácie aj v prípadoch, kde to zákon explicitne nevyžaduje. S každým takýmto dokumentom Poskytovateľ pracuje ako s prísne dôverným.
 5. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (napr. vyhotovenie písomného prekladu, zápis z jednania, sprievodcovské, organizačné služby a pod.) bez predošlej dohody s Poskytovateľom.

12. Ochrana osobných údajov a súbory „Cookies“

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný, v prípade, že je fyzickou osobou, oznámiť Poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný, v prípade, že je právnickou osobou, oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ (prípadne IČ DPH v prípade platcu DPH) číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov uvedených na webovej adrese – http://www.jazykova-skola.sk/ochrana-udajov-gdpr/ a súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 4. Pravidlá používania súborov „Cookies“, ktoré sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, sú dostupné na webovej adrese: http://www.jazykova-skola.sk/pravidla-pouzivania-cookies/

13. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky uverejnené na www.jazykova-skola.sk/vop sa stávajú platnými a účinnými odo dňa 01.01.2019.
 2. Objednávateľ podpisom prihlášky prehlasuje, že v plnom rozsahu súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
 3. Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
 4. Spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami sa tieto zaväzujú primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou. Pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde Slovenskej republiky.
 5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stalo celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým, ktorého zámer sa bude čo najviac blížiť zámeru vyplývajúcemu z pôvodného ustanovenia.

v Košiciach 01.01.2019