Moduly IELTS : Štruktúra testovania a špecifiká

IELTS pozostáva z 2 modulov:

 • Academic modul
 • General Training modul

Existuje aj testovanie IELTS Life Skills, ktoré ponúkajú niektorí partneri programu IELTS.

 • IELTS Academic je ideálnou skúškou hlavne pre tých, ktorí sa chcú zapísať na univerzity a iné vysokoškolské inštitúcie a pre profesionálov, ako sú lekári, zubári a zdravotné sestry, ktorí chcú študovať alebo vykonávať prax v anglicky hovoriacej krajine.
 • IELTS General Training je zas pre tých, ktorí plánujú neakademický výcvik, získavajú pracovné skúsenosti alebo na účely prisťahovalectva.

IELTS Life Skills je skúška pre tých, ktorí potrebujú potvrdiť svoje schopnosti rozprávať a počúvať v angličtine na úrovni A1 alebo B1 na úrovni spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) a

 • IELTS Academic je určený hlavne pre tých, ktorí sa chcú zapísať na univerzity a iné vysokoškolské inštitúcie a pre profesionálov, ako sú lekári, zubári a zdravotné sestry, ktorí chcú študovať alebo vykonávať prax v anglicky hovoriacej krajine.
 • IELTS General Training je určený pre tých, ktorí plánujú neakademický výcvik, získavajú pracovné skúsenosti alebo na účely prisťahovalectva.
 • IELTS Life Skills je určená pre tých, ktorí potrebujú potvrdiť svoje schopnosti rozprávať a počúvať v angličtine na úrovni A1 alebo B1 na úrovni spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) a môže byť použitá na podanie žiadosti o udelenie pobytových, pracovných ako aj trvalých víz.

Test IELTS sa skladá zo 4 modulov

 • Počúvanie: 30 minút (plus 10 extra minút na prepísanie odpovedí do hárku)

 • Čítanie: 60 minút

 • Písanie 60 minút

 • Rozprávanie: 11–14 minút, 1 vs. 1

Moduly IELTS ako Listening, Reading a Writing sa konajú počas jedného časového bloku zvyčajne od rána do obeda. Speaking môžete absolvovať v ten istý deň poobede alebo v niektorých prípadoch do siedmych dní pred alebo po ďalších testoch.Všetci kandidáti skúšok majú rovnaké testy Listening a Speaking, zatiaľ čo testy na Reading a Writing sa líšia v závislosti od toho, či testujúci absolvuje verzie testu Academic alebo General Training.

Celkový čistý čas testovania je : 2 hodiny a 5 minút

Moduly IELTS  – Počúvanie

Tento modul pozostáva zo 4 častí, v každej absolvujete 10 otázok. Trvanie tohto modulu je 40 minút, z toho 30 minút trvá test samotný a 10 na prepísanie odpovedí do pripraveného hárku.

Časti 1 a 2 sa týkajú každodenných sociálnych situácií.

 • Časť 1 pozostáva z konverzácie medzi dvoma hovorcami(napr. konverzácia o ich cestovných plánoch)
 • V časti 2 počúvate monológ jednej osoby (napr. monológ o školských zariadeniach).

Časť 3 a 4 pozostávajú zo školských situácií a situácií vo vzdelávacom kontexte.

 • V časti 3 počúvate konverzáciu medzi dvoma hlavnými hovorcami (napr. diskusiu dvoch univerzitných študentov, ktorá je facilitovaná školiteľom)
 • V časti 4 sa jeden hovorca vyjadruje na témy ohľadom vzdelávania a školy.

Každá časť začína krátkym úvodom, ktorý informuje kandidáta o konverzačnej situácii a hovorcoch, ktorých bude počúvať. Potom majú kandidáti čas na to, aby sa pozreli na otázky. Otázky sú v rovnakom poradí ako informácie v nahrávke, takže odpoveď na prvú otázku bude pred odpoveďou na druhú otázku, a pod. Prvé tri časti majú prestávku uprostred nahrávky, ktorá umožňuje kandidátom pozrieť sa na zostávajúce otázky. Každá časť sa počúva iba raz.

Na konci testu dostanú študenti 10 minút na prepísanie odpovedí do pripraveného hárku. Body sa strhávajú za chybný prepis slova do odpoveďového hárku.

Moduly IELTS  – Čítanie

Čítanie má tri časti a pozostáva z textov v celkovej dĺžke 2150-2750 slov. Reading obsahuje celé spektrum otázok, ako napríklad otázok s možnosťou výberu z viacerých možností, otázok s krátkou odpoveďou, identifikácie informácií, identifikácie názorov spisovateľa, označovania schém a diagramov, doplňovanie pomocou slov prevzatých z textu a spájanie slovných výrazov/ nadpisov / funkcií v texte / a koncov viet. Kandidáti si musia dávať pozor pri písaní odpovedí, pretože môžu stratiť body za  nesprávne hláskovania a chybnú gramatiku.

Texty | IELTS testovanie Academic

 • Tri texty na čítanie, ktoré pochádzajú z kníh, časopisov, akademických žurnálov, novín a online zdrojov napísaných pre neodborné publikum. Všetky texty sú o témach bežného života pre študentov na vysokej škole alebo na úrovni študentov postgraduálneho štúdia.

Texty | IELTS Testovanie General Training

 • Časť 1 obsahuje dva alebo tri krátke texty alebo niekoľko kratších textov, ktoré sa zaoberajú každodennými témami. Napríklad rozvrhy alebo poznámky – veci, ktoré človek potrebuje pochopiť, keď žije v anglicky hovoriace krajine.
 • Časť 2 obsahuje dva texty, ktoré sa zaoberajú prácou. Napríklad opisy práce, zmluvy, vzdelávacie materiály.
 • Časť 3 obsahuje jeden dlhý text o téme všeobecného záujmu. Text je všeobecne opisný, dlhší a zložitejší ako texty v častiach 1 a 2. Text je zvyčajne prevzatý z novín, časopisov, kníh alebo online zdrojov

Moduly IELTS  – Písanie

Modul Writing pozostáva z  dvoch úloh, ktoré musia byť obe dokončené v časovom limite 60 minút. V prípade úlohy č. 1 napíšete najmenej 150 slov za približne 20 minút. V testovej úlohe č.2 napíšete najmenej 250 slov za približne 40 minút. Kandidáti dostanú panalizáciu, ak je ich odpoveď príliš krátka alebo sa netýka témy. Odpovede by mali byť napísané celými vetami ako súvislý text (kandidáti nesmú používať poznámky alebo odrážky).

IELTS testovanie Academic

 • Úloha 1: Kandidáti opisujú vlastnými slovami graf, tabuľku, diagram alebo kúsok mapy.
 • Úloha 2: Kandidáti diskutujú o pohľade na vec, argumentujú, či popisujú problém. Z tohto dôvodu, v závislosti od úlohy sa od kandidátov môže vyžadovať, aby predložili riešenie problému, predložili a zdôvodňovali názor, porovnávali a kontrastovali dôkazy, názory a dôsledky a hodnotili a spochybňovali nápady, dôkazy alebo argumenty.

IELTS testovanie General Training

 • Úloha 1: kandidáti napíšu list v reakcii na danú každodennú situáciu. Napríklad, písomne upozornia vedúceho ubytovania o problémoch s ubytovaním, písomne kontaktujú nového zamestnávateľa ohľadom interných nezrovnalostí a problémov alebo napíšu napr. miestnym novinám o pláne rozvoja miestneho letiska.
 • Úloha 2: kandidáti píšu esej o všeobecnej téme. Napríklad, či by sa mal zaviesť zákaz fajčenia na verejných priestranstvách, či by mali mať aktivity detí vo voľnom čase vzdelávací charakter alebo ako možno vyriešiť environmentálne problémy dneška.

Moduly IELTS  – Hovorenie

Modul Speaking je osobným rozhovorom medzi hodnotiteľom a kandidátom

Modul Speaking obsahuje tri časti.

 • Časť 1: úvod a rozhovor (4-5 minút)Č. Kandidátov sa hodnotiteľ bude pýtať  otázky o ich domove, rodine, práci, štúdiách, záľubách, záujmoch, dôvodov absolvovania testovania IELTS, ako aj ďalších všeobecných témach, ako napríklad móda, voľný čas, počítače a Internet. V prípade, že je otázka veľmi emotívna, môže kandidát požiadať o zmenu otázky z osobných dôvodov.
 • Časť 2: dlhé odpovede (3-4 minúty). Kandidát dostane jednu tému a má jednu minútu na prípravu štruktúry svojej odpovede. Túto tému obdrží na karte spolu s bodmi, ktoré by mali byť v odpovedi spomenuté a vysvetlené. Očakáva sa, že kandidát bude schopný udržať monológ aspoň po dobu dvoch minút. Po tomto čase sa zvyčaje hodnotiteľ začne pýtať doplňujúce otázky k téme.
 • Časť 3: diskusia (4-5 minút). Tretia časť zahŕňa diskusiu medzi hodnotiteľom a kandidátom, všeobecne o otázkach súvisiacich s témou, o ktorej už hovorili v časti 2.

Copyright 2017, Michal Orosz Tento článok obsahuje text (licencia CC-Share-Alike) z https://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System

V Academy Language Institute pripravujeme študentov na úspešné zvládnutie tejto náročnej skúšky. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom otázok, prípadne si vyberte z ponuky skupinových a flexibilne nastaviteľných individuálnych prípravných kurzov v Košiciach. Naši lektori sú profesionálne školení a majú osobnú skúsenosť s IELTS-om, a to nielen na Slovensku. Pre kandidátov, ktorí nemôžu dochádzať do Košíc máme možnosť individuálnych “face-to-face” online konzultácií. Kontaktujte nás na 0907 077 239, prípadne na info@jazykova-skola.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pomôžte nám zdieľať tieto informácie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ako si vybrať kurzy angličtiny, preklady a tlmočenie.

Spolu vyberieme vhodný typ kurzu pre dosiahnutie vašich cieľov