Čo je Apostil/Apostille/Apostila a prečo ju potrebujete?

Na termín Apostil / Apostila natrafíte v prípade, že prichádzate do kontaktu s úradným prekladom verejnej listiny. Vtedy Vás môže zaskočiť požiadavka apostilovať dokument zo strany úradu, školy, či inštitúcie. Apostil alebo Apostila (Apostille) je overenie podpisu alebo odtlačku pečiatky za účelom použitia v krajine, ktorá pristúpila k Haagskému dohovoru z 5. októbra 1961. (Convention de La Haye du 5.octobre 1961)

V nasledujúcom krátkom článku sa dozviete všetko podstatné o tom:

 • čo je apostila/apostil/appostille
 • prečo je potrebné apostilovať dokumenty
  • ktoré listiny je možné apostilovať
  • prípady, kedy apostila nepostačuje
 • ako ušetriť čas a peniaze pri úradnom preklade s apostilou

Čo je apostila/apostil/appostile?

Apostila alebo doložka Appostille z 5 októbra, 1961 je výsledkom medzinárodných rokovaní v Haagu o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín komplikovaným procesom, ktorý sa nazýva konzulárna superlegalizácia. Slovenská republika taktiež pristúpila k tomuto dohovoru a ten u nás nadobudol platnosť 18. februára 2002. Práve vďaka apostile  sa zjednodušili podmienky použitia úradných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu.

Prečo je potrebné apostilovať dokumenty

Z medzinárodného práva vyplýva, že verejné listiny (listy, osvedčenia, vysvedčenia, potvrdenia, atď.) vydané orgánmi cudzieho štátu, ktoré platia na území tohto štátu ich vydania musia byť pre použitie na Slovensku overené.  Vďaka overeniu príslušným orgánom nadobúdajú právnu silu a hodnovernosť verejných listín, ako keby boli vydané na Slovensku. Tento postup platí samozrejme aj opačne, ale len v prípade, že daná krajina pristúpila k Haagskemu dohovoru. V opačnom prípade by Vám hrozila tkz. konzulárna superlegalizácia, čo je komplikovaný a zdĺhavý proces overovania cez veľvyslanectvá. Superlegalizácia ani apostilácia nie je potrebná v krajinách, s ktorými Slovensko uzavrelo bilaterálne dohody o overovaní (napr. Česká republika)

Ktoré listiny je možné apostilovať?

Apostila sa v zmysle Haagskeho dohovoru umiestňuje najmä na:

 1. listiny vydané justičným orgánom štátu alebo justičným pracovníkom vrátane listín vydaných verejným žalobcom, vyšším súdnym úradníkom alebo procesným doručovateľom („huissier de justice“),
 2. správne listiny,
 3. notárske písomnosti,
 4. úradné osvedčenia, ktoré sa umiestňujú na listiny podpísané súkromnými osobami, ako sú úradné osvedčenia potvrdzujúce registráciu listiny alebo skutočnosť, že listina existovala v určitom čase, a úradné a notárske osvedčenia podpisov (vrátane napr. úradných prekladov vyhotovených úradným prekladateľom).

Prípady, kedy apostila nepostačuje

Štáty, s ktorými Slovensko nemá bilaterálnu dohodnú a zároveň ani nepristúpili k Haagskemu dohovoru, apostilu neuznávajú. Listiny a ich úradne overené preklady na použitie z a aj do týchto štátov podliehajú naďalej procesu superlegalizácie v súlade so zákonom č. 97/1963 Zb. Ide prakticky o troj-krokový postup, kedy napríklad verejnú listinu vydanú orgánmi SR osvedčí príslušný úrad podľa druhu dokladu, po tomto prvotnom osvedčení nasleduje osvedčenie konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, a napokon doklad osvedčí veľvyslanectvo/konzulát štátu, v ktorom má byť doklad použitý.

Ako ušetriť čas a peniaze pri úradnom preklade s apostilou?

Apostiláciu si v každom prípade nenechávajte  na poslednú chvíľu, keďže niektoré úrady vykonávajú apostilovanie v presne stanovených dňoch a časoch. V prípade potreby nás v Academy Language Institute neváhajte kontaktovať a radi Vám poradíme.  Ušetríte si tak cesty na jednotlivé úrady. Nezabúdajte, že nie len originál Vašej listiny, ale aj preklad úradného prekladateľa je potrebné apostilovať.

K apostilácii je potrebné predložiť žiadosť, originál dokumentu, ktorý sa má apostilovať, a zaplatiť správny poplatok. Na Slovensku je správny poplatok za apostilovanie jedného dokumentu vo výške 10 eur bez ohľadu na počet jeho strán. V prípade úradného prekladu apostilovaného dokumentu musíte teda rátať s poplatkom 20 eur.  Aby sme vám uľahčili prácu, pripravili sme pre Vás zoznam úradov, kde si môžete úradnú listinu apostilovať.

Academy Language Institute v Košiciach pracujú prekladatelia a úradní prekladatelia, ktorí rýchlo a presne preložia Váš dokument bez zbytočného čakania. Preklad Vám vypracujeme bez agentúrnych prirážok,  cenovo oveľa výhodnejšie ako pri sprostredkovateľoch a prekladateľských agentúrach. Pomôžeme Vám s vybavovaním apostilácie verejnej listiny.

Pozrite si ako vyzerá vzor apostily a orgány a úrady, ktoré vykonávajú apostilovanie dokumentov.

Nezabudnite si prečítať súvisiace články nižšie 🙂

Kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme a poradíme Vám ohľadom kurzov angličtiny, prekladov a tlmočenia.

Poradíme Vám, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší. Kontaktujte nás!

2018-11-28T23:44:13+01:00